Klik op de woorden voor meer info
IK EN JIJ, WIJ HEBBEN
samen zin in leven in een sportieve ruime groene kwaliteitsvolle katholieke leeromgeving met een 💗 voor elk 🧒

Een eigentijdse katholieke school

waar we verschillende waarden centraal zetten.

De totale en integrale vorming van de kinderen staat voorop. Hoofd, Hart en Handen, drie aspecten van de totale persoonlijkheid zijn niet van elkaar te scheiden.
Elk kind centraal stellen wil bij ons dus zeggen:

Hoofd

  • Het leerbedreigde kind helpen
  • Het taalarme kind opvangen
  • Het hoogbegaafde kind begeleiden

Hart

  • Opvangen van kinderen met emotionele, sociale of gedragsproblemen

Handen

  • Opvangen van kinderen met emotionele, sociale of gedragsproblemen

Normen & waarden

Waarden zoals: respect en waardering voor iedereen, dienstvaardigheid, aandacht voor eigen identiteit, eerbied, eerlijkheid, gelijkheid, mondigheid, creativiteit, verdraagzaamheid, luisterbereidheid, dankbaarheid, solidariteit, vrede, zelfverdediging, verantwoordelijkheidszin, rechtvaardigheid, waarheid en schoonheid, milieubewustzijn en een kritische kijk op de maatschappij komen in het dagelijkse schoolleven geregeld aan bod. Toch verliezen we niet uit het oog dat ieder kind recht heeft op zijn eigen stijl en persoonlijkheid.

Elk kind heeft zijn eigen talenten, die we volledig willen helpen ontplooien. Binnen onze school hebben we een bijzondere aandacht voor culturele en creatieve ontwikkeling.

In de school streven we kwaliteitsonderwijs na. De eindtermen en ontwikkelingsdoelen van de Vlaamse Gemeenschap zijn daarbij richtinggevend. In het Virgo Maria-instituut worden, om die eindtermen te bereiken en de ontwikkelingsdoelen na te streven, de leer- en vormingsplannen van het Vlaamse Verbond van het Katholiek Basisonderwijs (VVKBaO) gevolgd.

We wensen een dynamische school te zijn met een opdracht voor deskundigheid waarbij we ook streven naar verdere uitbouw en verbetering, waarin we openstaan voor vernieuwing en daartoe begeleiding, nascholing en conferenties zien als belangrijke hulpmiddelen. Zelfstandigheid bevorderen verliezen we niet uit het oog.

In de jaarplanning hebben we oog voor de samenhang binnen een vak, tussen de verschillende vakken en tussen verschillende leerjaren. De school is een kleine gemeenschap, met verschillende groepen. Samenwerken in gemeenschap met elkaar is voor ons prioriteit.

De verbondenheid in onze school willen wij beklemtonen door iedereen (leerlingen, leerkrachten, directie, ouders, onderhoudspersoneel, secretariaat, middagtoezichters, CLB) te betrekken bij het scheppen van een hartelijk leefklimaat, waar onderlinge waardering bijdraagt tot een goede leef- en leersfeer. We kiezen telkens opnieuw voor dialoog.

Bij dit alles staan de kinderen steeds centraal. We nodigen ze uit om mee hun school te maken : door hen, op hun niveau, de nodige verantwoordelijkheden te geven leren ze op het oefenveld van de school hoe ze zich maatschappelijk kunnen inzetten.

Opvoedingsproject

Ons opvoedingsproject zal slagen door ons onderling samenwerken en vertrouwen in elkaar, in een sfeer van christelijke samenhorigheid. Onze school wordt zo een milieu waar directie, leerkrachten, opvoedend hulp- en administratief personeel met elkaar omgaan in de geest van Jezus Christus en dit in nauwe samenwerking met de ouders.

De kunst van het samenleven in gemeenschap tussen verschillende mensen, moet geleerd worden. Daarom wordt aandacht besteed aan persoonsbevorderende relatievormen.

Zowel in taken als in werkvormen; in groeps- en klasdoorbrekende activiteiten, wordt hieraan gewerkt. Op die manier trachten we kleine pesterijen in te dijken; leren we waardering opbrengen voor anderen en brengen we bij de kinderen een positieve levensvisie bij. Toch zijn we niet blind en kunnen vele factoren deze relatievormen, buiten onze wil, beïnvloeden. In eerste instantie is een positief thuisklimaat, zowel tegenover de school als tegenover de maatschappij een voedingsbodem om een positieve maatschappijkritische houding aan de kinderen bij te brengen.

Als schoolgemeenschap willen we de kinderen een luisterend oor aanbieden; willen we hen helpen zich weerbaar op te stellen en willen we hun vragen onbevangen beantwoorden. Het pad naar de volwassenheid willen we graag samen bewandelen. Toch blijft de schoolgemeenschap rekenen op blijvende steun van het gezin, waarin het kind leeft.

Elk kind krijgt maximale ontplooiingskansen. Dit gebeurt door aangepast onderwijs, door differentiërende en individualiserende werkvormen. We volgen hen goed op en werken aangepaste begeleiding en evaluatie uit. Op die manier wordt er zorg aan de ontwikkeling van elk kind besteed.

Onze school tracht aan leerzwakke en leervertraagde leerlingen , maar ook aan hoogbegaafde kinderen extra aandacht te geven. Het is voor ons belangrijk om mensen te vormen die geven wat ze kunnen en die al hun talenten gebruiken. Vanuit evangelisch oogpunt hebben we extra aandacht voor kinderen die op één of ander vlak kansen missen om volwaardig mens te worden. Alle kinderen die op één of andere manier kansarm zijn, hebben recht op onze extra aandacht.

Schrijven

Inschrijven in onze school?

Contacteer ons
Cookie voorkeuren
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Deze website gebruikt cookies om bezoeker statistieken te meten via Google Analytics. We vragen u eenmalig hiervoor toestemming te geven. Meer over ons cookiebeleid.
Functionele cookies (altijd)
Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteit van de website.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.