Privacybeleid van virgomaria.be

Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

1 Verantwoordelijken

Het schoolbestuur, VZW KOBA Noordkant (BE0448528295) , is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle leerlingengegevens.

Op Virgo Maria is er een aanspreekpunt informatieveiligheid aangeduid, dat gemakkelijk te contacteren is via privacy.ls@virgomaria.be (voor lagere school) en privacy.ks@virgomaria.be (voor de kleuterschool).

Het aanspreekpunt informatieveiligheid en/of de directie van Virgo Maria kan voor advies en ondersteuning terecht bij de ‘data protection officer’ (DPO@katholiekonderwijs.vlaanderen) van de onderwijskoepel.

2 Verwerkingen

2.1 Verwerkingsdoeleinden

Op Virgo Maria verwerken wij leerlingengegevens omwille van de volgende doelen:

 • leerlingenrekrutering;
 • leerlingenadministratie;
 • leerlingenbegeleiding;
 • leerlingenevaluatie;
 • public relations;
 • toezicht op telecomunicatie;

2.2 Verwerkte leerlingengegevens

Om jou in schrijven, te begeleiden en op te volgen in Virgo Maria is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

 • identificatiegegevens (met i.h.b. voornaam en naam, roepnaam, klas, een pasfoto, het rijksregisternummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren);
 • persoonlijke kenmerken (met i.h.b. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit);
 • privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);
 • evaluatiegegevens (met i.h.b. puntenboeken, remediëring, rapporten, rapportcommentaren);
 • gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en - gedragingen (met het oog op begeleiding en op verzoek van de ouders);
 • opleiding en vorming (met i.h.b. vorige scholen, gevolgde richtingen, attesten, deliberatie-beslissingen, -motivaties en -verslagen, getuigschriften en diploma’s);
 • aanwezigheid en discipline (met i.h.b. afwezigheidsbewijzen, sancties, tucht);
 • afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden);

De persoonsgegevens worden verkregen bij de aanmelding op school en later bij je definitieve inschrijving op onze school. Sommige gegevens kunnen we vanuit je oude school verkrijgen, van het CLB of het leersteuncentrum waarmee de school samenwerkt. Andere gegevens (zoals de resultaten van de Vlaamse Toetsen) krijgen we vanuit het Agentschap voor onderwijsdiensten.

2.3 Verwerkte oudergegevens

Om uw kind in te schrijven, te begeleiden en op te volgen in Virgo Maria is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

 • elementaire identificatiegegevens;
 • gezinssamenstelling;
 • privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);
 • financiële bijzonderheden (met i.h.b. rekeningnummer, schoolonkosten, betalingen).

2.4 Ontvangers

 • Het departement onderwijs is, via het Discimus-systeem van AgoDi, een ontvanger van een deel van jouw leerlingengegevens;
 • de scholengemeenschap SGKSO Ekeren-Merksem ontvangt uw administratieve gegevens omwille van hun bevoegdheden om onderwijssubsidies en -werkingsmiddelen te beheren;
 • het CLB (vclbdewisselantwerpen) is, indien het jou begeleidt, bevoegd om alle in § 2.2 en §2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
 • het leersteuncentrum (VOKAN) is, indien van toepassing, bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
 • bij verificatie krijgt de onderwijsverificateur toegang tot administratieve gegevens, aanwezigheden, afwezigheidsbewijzen, …in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak;
 • bij inspectie is het mogelijk dat een onderwijsinspecteur ook toegang vraagt tot bepaalde leerlingengegevens in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak.
 • Fiscale gegevens worden aan FOD-financiën doorgegeven.

2.5 Verwerkers

Op Virgo Maria worden volgende platformen gebruikt bij de verwerking van leerlingengegevens: Plantyn, Office 365, Van In, Die Keure.

2.6 Voorwaarden

Jouw gegevens zullen verwerkt worden zolang je bij ons ingeschreven bent, of zolang ze nodig zijn om je te begeleiden. We bewaren de gegevens maximaal 2 jaar nadat je de school verlaten hebt. Maar voor sommige gegevens is er echter een (langere) wettelijke bewaartermijn vastgelegd. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen. Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete toestemming ervoor vragen.

Meer informatie over de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid op Virgo Maria kan je raadplegen op https://www.virgomaria.be, punt 3.9 in ons schoolreglement of opvragen via: privacy.ls@virgomaria.be.

3 Rechten inzake privacy

3.1 Rechten uitoefenen

U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen:

 • recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.6), waarom de school die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;
 • recht op inzage: u mag steeds de gegevens die de school van u heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie;
 • recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens;
 • recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de school, permanent en volledig verwijderd worden;
 • recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuwe school of andere werkgever, dan faciliteert de school dit (in de mate van het mogelijke);
 • recht van bezwaar: indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten;
 • recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer de school algoritmes gebruikt om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) uw gegevens (zie § 3.3), dan kan u zich hiertegen verzetten;
 • recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

Voor meer uitleg over of om u op een van deze rechten te beroepen, gelieve u intern te richten tot privacy.ks@virgomaria.be of privacy.ls@virgomaria.be. Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens.

3.2 Gerechtvaardig belang

Een aantal verwerkingen hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag:

 • toezicht op telecommunicatie;
 • de in § 2.4 vermelde doorgifte van jouw gegevens aan onderwijsinspectie.

3.3 Geautomatiseerde besluitvorming

Op Virgo Maria worden noch leerlingen, noch ouders onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

3.4 Al dan niet verstrekken van gegevens

De in § 2.2 en § 2.3 vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om de inschrijving op Virgo Maria te kunnen starten. Met uitzondering van:

 • rijksregisternummer1;
 • gezondheidsgegevens2;
 • afbeeldingen (voor public relations);
 • contactgegevens (voor direct marketing).

1 De school zal dit desgevallend opvragen via het departement onderwijs.

2 De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien ze niet over de relevante zorg-of gezondheids-gegevens beschikt of als de toestemming ontbreekt om deze te verwerken.

Cookie voorkeuren
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Deze website gebruikt cookies om bezoeker statistieken te meten via Google Analytics. We vragen u eenmalig hiervoor toestemming te geven. Meer over ons cookiebeleid.
Functionele cookies (altijd)
Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteit van de website.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.